NIP PL: 5291638246  |  REGON: 320035522
Konto (PKO BP): PL 36 1020 1055 0000 9202 0307 0919

siedziba: Milanówek (05-822), ul. Dębowa 7

22 755 85 88

filia: Płock (09-402), ul. Wyszogrodzka 26

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotra Madany

ZARZUT PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Z WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH DOCHODZONYCH PRZEZ FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE

ZARZUT PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Z WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH DOCHODZONYCH PRZEZ FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE

ZARZUT PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Z WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH DOCHODZONYCH PRZEZ FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE

W przypadku, kiedy pomiędzy datą wymagalności roszczenia banku, a złożeniem pozwu o zapłatę przez profesjonalny podmiot (Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) nabywający wierzytelność od banku minęły 3 lata, to roszczenie tegoż podmiotu uległo przedawnieniu i w związku z tym pozew o zapłatę pownien zostać oddalony.

ZARZUT PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Z WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH DOCHODZONYCH PRZEZ FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE

Każdego roku wiele osób zaciągających kredyty staje przed problemem braku możliwości uregulowania ciążących na nich zobowiązań. Co za tym idzie, wobec zaprzestania spłaty należności, kredyt w całej swej wysokości staje się natychmiastowo wymagalny, a udzielający go bank wystawiwszy wcześniej bankowy tytuł egzekucyjny, próbuje wyegzekwować poprzez komornika swoją wierzytelność. Często jednak postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone, albowiem dłużnik nie posiada majątku który mógłby pokryć istniejące zadłużenie.

W takim przypadku dług za niewielką część swojej wartości zostaje sprzedany cesjonariuszowi (którym z reguły będzie jeden z Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych), ten zaś ponownie podejmuje się próby jego wyegzekwowania.

Powszechnie uważa się, iż w takiej sytuacji dłużnik znajduje się w położeniu bez wyjścia, ale czy tak jest naprawdę? W świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego uznać należy, iż dłużnik ma spore szanse na wygranie takiej sprawy.

Poruszając przedmiotową kwestię przede wszystkim zaznaczyć trzeba, iż zgodnie z art. 118 kodeku cywilnego, roszczenia z tytułu umowy kredytu przedawniają się z upływem 3 lat od momentu ich wymagalności.

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty celem dochodzenia wierzytelności jest zmuszony wytoczyć powództwo przeciwko dłużnikowi, domagając się zapłaty na jego rzecz kwoty ze scedowango, a niespłaconego bankowi kredytu.

W tym miejscu podnieść należy, iż istnieje skuteczna furtka, pozwalająca na wygranie takiej sprawy w ramach postępowania sądowego.

W większości spraw można bowiem podnieść zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego przez wierzyciela. W piśmie procesowym można wówczas powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 29/16, zgodnie z którą: „nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności”.

Co to oznacza? Otóż  to, iż w przypadku, kiedy pomiędzy datą wymagalności roszczenia banku, a złożeniem pozwu o zapłatę przez profesjonalny podmiot (Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) nabywający wierzytelność od banku minęły 3 lata, to roszczenie tegoż podmiotu uległo przedawnieniu i w związku z tym pozew o zapłatę pownien zostać oddalony.

Podkreślić trzeba , iż z opisanego zarzutu skorzystać można również w postępowaniu już przed Sądem II instancji, co też potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 r., sygn. akt V CK 38/04: „zarzut przedawnienia roszczenia może być złożony przez pozwanego także w postępowaniu apelacyjnym”.

 

Jeżeli szukacie Państwo pomocy w sytuacji jak opisana powyżej, proszę o kontakt z moją Kancelarią.

 

Poniżej znajduje się lista najbardziej znanych na rynku funduszy sekrytyzacyjnych:

 1. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 2. BISON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 3. BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 4. BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 5. Prokulus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 6. Sekura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 7. Ultimo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
 8. GE Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
 9. Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
 10. S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
 11. EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 12. Allianz - Euler Hermes Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 13. DEBITO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 14. VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 15. Alianz Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 16. Electus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 17. GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyujny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 18. GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 19. Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
 20. Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
 21. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
 22. SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura.
 23. Trigon Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 24. Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 25. GO FOUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfundusz subGO Fund Wierzytelności.
 26. GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 27. Cantauris Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 28. AIGO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 29. ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności.
 30. Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.